Mpanoratra ny tahiry: admin

Aza mila voa tsy ary, toy ny mpisikidy mampandihy ny marary.
Aza mangataka ny tsy azo atao tahaka ny mpanandro maniry hampadihy marary (alohan’ny hilazana azy ny fahasitranany).

Sikidin-dRahivina: raha tsy lahy, vavy.
Ny vinavina ataon’izay mikifikifi-doha (ny mpanandro) dia hoe raha tsy zazalahy ilay izy dia zazavavy.
Fantatry ny rehetra ny zavatra rehetra, ka tsy zavatra mitombona ny sikidy.

Tarehy ratsy nataon-Janahary, ka tsy vanon-kisaronan-doha.
Raha nataon’Andriamanitra ho ratsy tarhy ianao dia tsy misy dikany hanaronanao ny lohanao.

Aza mandika ny soan-Janahary.
Aza manova ny fanomezan’ny Mpahary (na, maniratsira azy ireo, aza tsy mankasitraka fa mifaliha amin’izay anananao).

Aza manao vava azon’Andriamanitra.
Aza manao fampanantenana (toa ireo natao) amin’Andriamanitra.
Izany hoe ny fampanantenana poakaty toy ny voady natao tamin’Andriamanitra mba hahazoana sitraka dia avelantsika fanatanterahana azy.

Tsy mandidy alohan’ Andriamanitra aho, fa izay zara-vintana lolohavina.
Tsy manapa-kevitra alohan’Andriamanitra aho fa manaiky ny hiafarako.

Aza mandidy alohan’Andriamanitra toy ny mpanotrika akoho.
Aza manapa-kevitra alohan’Andriamanitra tahaka ilay manisa zanak’akoho alohan’ny ahafohizany.
Izany hoe aza mivarotra ny hoditry ny bera alohan’ny hamonoana azy.

Na dia manarona akoho aza, raha mby amin’ny omen’Andriamanitra dia manana.
Na dia rehefa manarona ny zanak’akohonao aza ianao dia hahomby, raha ankasitrahan’Andriamanitra izany.
Izany hoe tsy hisy loza hanjo azy; manondro ny fomba fanao manarona ny akoho vavy mikotrika sy ireo zanany.

Haitraitr’olombelona, zaka-Nanahary, fa Andriamanitra ihany no mandidy.
Miaritra ny fahendren’ny olona Andriamanitra, satria Izy irery no manapaka.

Toy ny akohokely misotro rano, ka ny Andriamanitra no andrandrainy
Toy ny akoho misotro rano, dia Andriamanitra ihany no hantenainy.
Nitraka ilay akoho nanamontsana ny rano, toy ny mijery Azy.