Mpanoratra ny tahiry: admin - Pejy 2

Andriamanitra tsy andrin’ny olona andriko ihany
Ny olona sasany dia tsy miandry an-Andriamanitra fa miandry azy aho.
Izany hoe tsy maintsy mahalala ny fomba hiandry amim-paharetana ny fahamarinana avy amin’Andriamanitra ianao.

Aza manao an’Andriamanitra azo am-po mandrakariva.

Aza miteny fa manana Andriamanitra ho anao foana ianao.

Mandeha irery, sahalain’Andriamanitra; mandeha roa, sahalain’olo-mbelona.

Rehefa irery ny olona (manao ny tsara) dia Andriamanitra no mitsara; rehefa misy roa (na maromaro) dia ireo olona no mitsara.

Ny iray tahitahin’olombelona, fa ny iray tahitahin’Andriamanitra.

Ny iray dia notahin’olombelona, ny iray hafa notahin’Andriamanitra.

Izany hoe samihafa ny fandraisana ireo fihetsikintsika.

Ny tany vadiben-Janahary: mihary ny velona, manotrona ny maty.

Ny tany dia vadin’ny Mpamorona voalohany: manangona ny velona izy ary mihodidina ny maty.

Fambara amin’ny fampirafesana: ny vehivavy voalohany dia nikarakara fananana ary nitady hampitombo ny haren’ny fianakaviana.

Andriamanitra tsy an’ny irery.

Tsy Andriamanitra iray Andriamanitra.

Aleo meloka amin’olombelona, toy izay meloka amin’Andriamanitra.

Tsara kokoa ny meloka amin’ny olona noho ny meloka amin’Andrimanitra.

Ny adala no tsy ambakaina, Andriamanitra no atahorana.

Raha tsy mamitaka ny adala isika dia matahotra an’Andriamanitra.

Andriamanitra tsy tia ratsy.

Halan’Andriamanitra ny ratsy.

Tsy misy tsy fantatr’Andriamanitra, saingy minia miondrika Izy.

Tsy misy zavatra miafina amin’Andriamanitra, na dia hiondrika (Hahita izay ataon’olona) aza Izy.